Na podstawie § 18 ust. 1 lit. a w zw. z § 19 ust. 1 Statutu SPKiP Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o zwołaniu na dzień 15-09-2022 r. na godz. 8:00 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza (dalej: WZ). Jako miejsce WZ wyznaczono Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 96, 85-027 Bydgoszcz).

Wskazujemy proponowany porządek obrad NWZ:

 1. Otwarcie Zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Podpisanie listy obecności,
 5. Stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał,
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za 2021 r.
  - udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 r.
 1. Wolne wnioski i dyskusja,
 2. Zamknięcie zebrania.

Zarząd SPKiP